HG 1061 din 2008

HG 1061 din 2008

Hotarare nr. 1061 din 10.09.2008 – Hotararea privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei
Guvernul Romaniei
Publicat in MO I nr. 672 din 30.09.2008
In vigoare de la 30.12.2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale
ARTICOLUL 1
(1) Prin prezenta hotarare se stabileste procedura de reglementare si control al transportului deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
(2) Procedura de reglementare si control al transportului deseurilor se aplica deseurilor periculoase si deseurilor nepericuloase prevazute in ANEXA 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.
(3) Transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare.
(4) Este interzis transportul deseurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor prezentei hotarari.
ARTICOLUL 2
Semnificatia unor termeni specifici utilizati in prezenta hotarare este prezentata in ANEXA I A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL 2
Transportul deseurilor periculoase
ARTICOLUL 3
Transportul deseurilor periculoase, indiferent de cantitatea anuala in care acestea se genereaza, se desfasoara in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania, ale Regulamentului privind Transportul International Feroviar al Marfurilor Periculoase RID – Apendice C la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnata la Berna la 9 mai 1980, astfel cum a fost modificata prin Protocolul ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 69/2001, aprobata prin Legea nr. 53/2002, ale Ordonantei Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe caile ferate din Romania, republicata, ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 590/2007 pentru stabilirea unor reguli privind transportul in trafic intern al marfurilor periculoase pe calea ferata, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.730/2001 privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor in care sunt implicate nave maritime care transporta marfuri periculoase, substante daunatoare si/sau poluanti marini, ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor marfii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 426/2006 privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari.
ARTICOLUL 4
(1) Transportul deseurilor periculoase se efectueaza de la generator sau detinator, denumit in continuare expeditor, catre operatorul economic care realizeaza operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, denumit in continuare destinatar, respectandu-se prevederile prezentei hotarari.
(2) Expeditorul completeaza un formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, al carui model este prezentat in ANEXA 1.
(3) Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat, este transmis catre destinatarul deseurilor periculoase.
(4) Destinatarul deseurilor periculoase, la primirea formularului pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, poate accepta efectuarea transportului sau poate solicita informatii suplimentare din partea expeditorului. Daca destinatarul accepta efectuarea transportului, semneaza si stampileaza formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase.
(5) Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat de catre destinatar, se transmite la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/ eliminare, pentru a se obtine din partea acesteia aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase, termenul maxim de raspuns fiind de 7 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor solicitate.
(6) La stabilirea destinatarului si a traseului de transport al deseurilor periculoase, expeditorul va avea in vedere, pe cat posibil, respectarea principiului proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare.
(7) Agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare are urmatoarele atributii:
a) de a semna si stampila formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, numai dupa ce verifica si analizeaza informatiile furnizate, daca este de acord cu operatiile de tratare, valorificare sau eliminare aplicate deseurilor periculoase de catre destinatar;
b) de a solicita informatii suplimentare de la expeditorul deseurilor periculoase, de la operatorul instalatiei de tratare/valorificare/eliminare sau de la Garda Nationala de Mediu, dupa caz;
c) de a verifica daca transportul deseurilor periculoase respecta regimul ariilor naturale protejate si a Siturilor Natura 2000.
(8) Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, semnat si stampilat potrivit prevederilor alin. (7) lit. a), este transmis astfel:
a) expeditorului deseurilor periculoase si agentiei judetene pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla acesta, de catre agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare;
b) inspectoratului pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul pentru autorizarea rutei transportului deseurilor periculoase, de catre expeditor.
(9) Ruta de transport al deseurilor periculoase se stabileste de catre expeditor si transportator, avandu-se in vedere pe cat posibil ocolirea oraselor, si se autorizeaza de catre inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, inscriindu-se in documentele de insotire ale transportului deseurilor periculoase.
(10) Formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase se intocmeste in 6 exemplare originale si se pastreaza dupa cum urmeaza:
a) un exemplar la expeditor;
b) un exemplar la destinatar;
c) un exemplar la transportator;
d) un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului care a dat aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase;
e) un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase;
f) un exemplar la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase.
(11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplica si in cazul in care expeditorul deseurilor periculoase, transportatorul si destinatarul acestora sunt acelasi operator economic.
ARTICOLUL 5
Aprobarea pentru efectuarea transportului deseurilor periculoase poate fi o aprobare data pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si un singur transport sau poate fi o aprobare data pentru o anumita categorie de deseuri periculoase si mai multe transporturi, caz in care valabilitatea aprobarii este de 2 ani de la data acordarii acesteia.
ARTICOLUL 6
(1) Pentru deseurile periculoase generate in cantitate mai mica de 1 t/an, formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, al carui model este prevazut in ANEXA 2, nu trebuie sa contina aprobarea agentiei pentru protectia mediului in raza careia se afla destinatarul deseurilor periculoase.
(2) Destinatarul deseurilor periculoase trebuie sa depuna la agentia pentru protectia mediului in raza careia se afla un exemplar din formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, semnat si stampilat, conform prevederilor prezentei hotarari.
ARTICOLUL 7
Fiecare transport de deseuri periculoase care sunt generate intr-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase trebuie sa fie insotit de formularul de expeditie/transport deseuri periculoase si de formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase.
ARTICOLUL 8
Expeditorul completeaza, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase.
ARTICOLUL 9
(1) Transportatorul semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, la primirea deseurilor periculoase.
(2) Transportatorul transporta deseurile periculoase pe ruta aprobata in formularul de aprobare a transportului deseurilor periculoase si le preda destinatarului.
ARTICOLUL 10
(1) Destinatarul, la primirea deseurilor periculoase, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, confirmand acceptarea deseurilor periculoase.
(2) Destinatarul este obligat sa preleveze o proba din fiecare transport de deseuri periculoase, pe care sa o pastreze in conditii de siguranta si etichetata corespunzator un interval de cel putin 3 luni.
ARTICOLUL 11
(1) Personalul angajat, inclusiv transportatorul deseurilor periculoase, detine echipament special si este instruit asupra utilizarii acestuia, precum si pentru luarea primelor masuri de interventie in cazul unei poluari accidentale, in conformitate cu prevederile legale privind transportul marfurilor periculoase.
(2) In cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deseurilor periculoase anunta imediat inspectoratul pentru situatii de urgenta si agentia pentru protectia mediului de pe raza judetului unde s-a produs incidentul.
ARTICOLUL 12
Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se intocmeste in 6 exemplare si se pastreaza in acelasi mod ca si formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, asa cum este prevazut la art. 4 alin. (10).
ARTICOLUL 13
Destinatarul, dupa efectuarea operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare, semneaza si stampileaza formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, mentionand ca activitatea de colectare/ stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare a deseurilor periculoase s-a efectuat in conformitate cu legislatia in vigoare, si transmite o copie a acestuia la:
a) expeditorul deseurilor periculoase;
b) agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla expeditorul deseurilor periculoase;
c) agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare.
ARTICOLUL 14
(1) Inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul, dupa primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al deseurilor periculoase si a unui exemplar din formularul de expeditie/transport deseuri periculoase, notifica, cu 48 de ore inainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, precum si inspectoratele judetene de politie din judetele care vor fi tranzitate si cel de destinatie despre executarea transportului deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia.
(2) In cazul transportului feroviar si naval al deseurilor periculoase, dupa respectarea prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situatii de urgenta al judetului in a carui raza teritoriala se afla expeditorul notifica sectiile regionale de politie transporturi care vor fi tranzitate si cea de destinatie despre transportul deseurilor periculoase si despre caracteristicile acestuia.
(3) In cazul in care se realizeaza transporturi de deseuri periculoase din aceeasi categorie catre acelasi destinatar, urmand aceeasi ruta de transport stabilita in formularul pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase, cu o frecventa mai mare de un transport pe luna, expeditorul este obligat sa transmita catre inspectoratul pentru situatii de urgenta formularul de expeditie/transport deseuri periculoase numai la efectuarea primului transport.
(4) Incepand cu cel de-al doilea transport de deseuri periculoase prevazut la alin. (3), expeditorul este obligat sa informeze inspectoratul pentru situatii de urgenta cu 48 de ore inaintea efectuarii fiecarui transport de deseuri periculoase, prin fax, nota telefonica sau e-mail. In informarea transmisa inspectoratului pentru situatii de urgenta se precizeaza cantitatea de deseuri periculoase care se transporta, numarul formularului de aprobare a transportului
deseurilor periculoase in baza caruia se realizeaza acesta si date pentru identificarea transportatorului, asa cum sunt prevazute in formularul de expeditie/transport deseuri periculoase.
(5) Formularele de expeditie/transport deseuri periculoase intocmite pentru transporturile de deseuri periculoase care intra sub incidenta alin. (3) se pastreaza la expeditor, transportator si destinatar, acesta din urma avand obligatia sa raporteze anual agentiei pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla ca deseurile periculoase au fost valorificate sau eliminate in conformitate cu prevederile legale.
ARTICOLUL 15
(1) Transportul deseurilor periculoase care se genereaza intr-o cantitate mai mica de 1 t/an din aceeasi categorie de deseuri periculoase se efectueaza in baza formularului de expeditie/transport deseuri periculoase, in care se precizeaza clar ca aceste deseuri periculoase sunt generate intr-o cantitate mai mica de 1 t/an.
(2) In cazul transporturilor prevazute la alin. (1), formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se intocmeste in 3 exemplare, care se pastreaza astfel: o copie la expeditorul deseurilor periculoase, o copie la destinatarul deseurilor periculoase si o copie la transportatorul deseurilor periculoase.
(3) Formularul de expeditie/transport deseuri periculoase se prezinta de catre expeditor, transportator si destinatar la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor periculoase.
ARTICOLUL 16
(1) In cazul transportului de deseuri periculoase pe calea ferata se aplica aceeasi procedura conform art. 1-15, cu mentiunea ca pentru obtinerea aprobarii de la agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare expeditorul deseurilor periculoase trebuie sa prezinte si acceptul transportatorului.
(2) In cazul transportului deseurilor periculoase pe calea ferata, in lipsa oricaruia dintre documentele insotitoare ale transportului, vagonul este primit si retinut in punctul de destinatie, urmand ca destinatarul sa prezinte documentele necesare in cel mult 48 de ore, in caz contrar, vagonul fiind redirijat catre expeditor.
(3) Conditiile pentru transportul deseurilor periculoase pe calea ferata sunt prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 788/2001.
ARTICOLUL 17
(1) Deseurile periculoase care fac obiectul transportului trebuie sa fie ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile legale referitoare la transportul marfurilor periculoase.
(2) Gestionarea ambalajelor cade in sarcina destinatarului, cu exceptia cazurilor in care o alta parte isi asuma raspunderea in scris pentru gestionarea acestora.
(3) Ambalajele deseurilor periculoase reprezinta de asemenea deseuri periculoase care intra sub incidenta prezentei hotarari. Evidenta gestiunii ambalajelor se realizeaza conform reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL 3
Transportul deseurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporara
ARTICOLUL 18
(1) In cazul in care deseurile periculoase sunt transportate catre un detinator temporar in vederea colectarii sau stocarii temporare realizate in conditiile legii, transportul deseurilor periculoase se realizeaza in doua etape:
a) transportul deseurilor periculoase de la expeditor la detinatorul temporar al deseurilor periculoase care realizeaza colectarea sau stocarea temporara a acestora;
b) transportul deseurilor periculoase de la detinatorul temporar al deseurilor periculoase catre destinatarul final al deseurilor periculoase care realizeaza tratarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor periculoase.
(2) In prima etapa, detinatorul temporar al deseurilor periculoase este destinatar, iar in cea de-a doua etapa detinatorul temporar al deseurilor periculoase este expeditor.
(3) Pentru fiecare etapa dintre cele doua prevazute la alin. (1) transportul deseurilor periculoase se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 1-17. Pentru fiecare etapa se completeaza in mod corespunzator formularele prevazute in modelele prezentate in anexele nr. 1 si 2.

CAPITOLUL 4
Transportul deseurilor nepericuloase
ARTICOLUL 19
Transportul deseurilor nepericuloase se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, al carui model este prevazut in ANEXA 3.
ARTICOLUL 20
(1) Deseurile nepericuloase destinate eliminarii se transporta de la expeditor la destinatar si se controleaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase tipizat, cu regim special.
(2) Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase se completeaza de catre expeditor in 3 exemplare si se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar semnat si stampilat la expeditor, unul la transportator, semnat,
completat cu codul numeric personal al persoanei care transporta deseurile si cu numarul de inmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.
(3) Dupa semnarea si stampilarea formularului de incarcare-descarcare de catre destinatar, acesta il transmite expeditorului prin fax sau prin posta, cu confirmare de primire.
(4) Fiecare transport de deseuri nepericuloase trebuie sa fie insotit de un formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase.
(5) Formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase este inregistrat de catre destinatar intr-un registru securizat, inseriat si numerotat pe fiecare pagina.
ARTICOLUL 21
Transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare se efectueaza pe baza formularului de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase, completat si semnat de catre expeditorul, transportatorul si destinatarul deseurilor nepericuloase.
ARTICOLUL 22
(1) Formularul de incarcare-descarcare in baza caruia se realizeaza transportul si controlul deseurilor nepericuloase destinate colectarii/stocarii temporare/tratarii/ valorificarii/eliminarii se pastreaza astfel: o copie la expeditorul deseurilor, o copie la destinatarul acestora si o copie la transportatorul deseurilor.
(2) Expeditorul, destinatarul si transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obligati sa prezinte formularul de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra gestionarii deseurilor.
ARTICOLUL 23
(1) Transportul deseurilor municipale, efectuat de catre operatorii economici autorizati sa presteze serviciul de salubrizare in localitati, nu intra sub incidenta prevederilor prezentei hotarari.
(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) care efectueaza transportul propriilor deseuri nepericuloase, cum ar fi deseurile de productie si deseurile asimilabile celor municipale, trebuie sa completeze formularul de incarcaredescarcare deseuri nepericuloase.

CAPITOLUL 5
Transportul deseurilor rezultate din activitatea medicala
ARTICOLUL 24
(1) Gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale se realizeaza in conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si Metodologia de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitatile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 219/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Nu se vor accepta la transport deseurile ale caror ambalaje nu sunt etichetate cu urmatoarele informatii: datele de identificare ale unitatii sanitare, sectia/laborator, cantitate si data umplerii.
(3) Transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala se face tinandu-se cont de urmatoarele:
a) toate vehiculele utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala sunt evaluate de Ministerul Sanatatii Publice, prin institutele de sanatate publica, pe baza unei metodologii ce va fi aprobata prin ordin al ministrului sanatatii publice, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. In interiorul vehiculelor, deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala se transporta in containere din plastic cu capac, tip europubela, in pozitie verticala;
b) vehiculul utilizat pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte :
(i) sa fie destinat, amenajat special si utilizat numai pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;
(ii) sa fie autoutilitara sau autovehicul cu masa totala maxima autorizata;
(ii) compartimentul destinat containerelor sa fie separat de cabina soferului, sa fie realizat din materiale usor lavabile si rezistente la abur si agenti chimici folositi la curatenie si dezinfectie;
(iv) sa aiba in dotare containere din plastic cu capac, tip europubela, in care sunt depozitate deseurile ambalate in timpul transportului, in conditii de siguranta;
(v) sa aiba dispozitive de fixare a containerelor in timpul transportului;
(vi) sa contina sisteme de asigurare impotriva raspandirii deseurilor periculoase in mediu in caz de accident;
(vii) sa existe permanent o trusa sau un minicompartiment ce contine saci din plastic, echipament de protectie, echipamente de curatenie, dezinfectie, trusa de prim-ajutor;
(viii) sa fie prevazut cu trusa conform prevederilor Acordului european privind transportul international rutier al marfurilor periculoase (A.D.R.);
(ix) compartimentul destinat containerelor va fi prevazut cu sisteme de racire a aerului: aer conditionat, echipament frigorific;
(x) autovehiculul va fi marcat si inscriptionat cu datele de identificare ale societatii transportatoare pe ambele parti laterale, activitatea prestata “Transport deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala”, pictograma “Pericol biologic” si marcaj A.D.R.;
c) operatorii economici care transporta deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu detin referat tehnic pentru autovehiculul care transporta deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, au obligativitatea de a-l solicita si obtine in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari. In cazul in care referatul tehnic nu se obtine in acest termen de 6 luni, se suspenda dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;
d) transportul deseurilor periculoase de la unitatea medicala in care acestea se produc si care este expeditorul deseurilor si pana la destinatarul deseurilor, reprezentat de instalatia in care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei hotarari.
(4) Pentru toate cantitatile de deseuri periculoase rezultate din activitatea medicala, transportatorul – chiar daca acesta este si destinatar – va respecta prevederile art. 1-17, precizand in formularele ale caror modele sunt prezentate in anexele nr. 1 si 2 cantitatea cumulata exact, prin cantarire la expeditori, pe un transport dintr-o anumita zona. Formularul va contine o anexa cu expeditorii si cantitatile individuale.

CAPITOLUL 6
Sanctiuni
ARTICOLUL 25
(1) Incalcarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila sau contraventionala, dupa caz.
(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) abandonarea deseurilor pe traseu de catre operatorii de transport, nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) si (2), art. 19 sau ale art. 24 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) si d), alin. (4), cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4, 7, 8, art. 14 alin. (3)-(5), art. 20 si 21, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 9, 10, 12, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 22 si ale art. 23 alin. (2), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
d) transportul deseurilor municipale efectuate de operatori neautorizati pentru prestarea serviciului de salubrizare in localitati, cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei.
(3) In cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin. (2) lit. a), se aplica pe langa sanctiunea contraventionala principala si sanctiunea contraventionala complementara a confiscarii mijlocului de transport destinat sau folosit la savarsirea faptei.
(4) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (3) se valorifica in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) In cazul in care se dispune masura confiscarii mijlocului de transport, agentul constatator intreprinde masurile necesare pentru transportul deseurilor catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de catre contravenient.
ARTICOLUL 26
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 25 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile si Ministerului Internelor si Reformei Administrative, alaturi de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Sanatatii Publice sau Ministerului Economiei si Finantelor, dupa caz, conform competentelor institutiilor nominalizate.
ARTICOLUL 27
(1) Contraventiilor prevazute la art. 25 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 25, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

CAPITOLUL 7
Dispozitii finale
ARTICOLUL 28
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ARTICOLUL 29
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 2/2004, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 211/2004 si Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
PRIM-MINISTRU, CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul mediului si dezvoltarii durabile, Attila Korodi
Ministrul transporturilor, Ludovic Orban
p. Ministrul sanatatii publice, Mircea Manuc, secretar de stat
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Gheorghe Albu, secretar de stat
Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David
p. Ministrul economiei si finantelor, Eugen Teodorovici, secretar de stat

ANEXA 1
Formular pentru aprobarea transportului deseurilor periculoase
nr.*1) |_|_|_|_|_|
___________
*1) Numar inscris de agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala se afla instalatia de tratare/valorificare/eliminare.
– model –
———————————————————————————————–
I. Date privind expeditorul/generatorul deseurilor periculoase
Societatea ……………………………………………
Sediul ………. nr. …….., cod postal …….., localitatea ……..
Persoana responsabila ……………………………………………
Telefon …………….. fax …………. e-mail ………………….
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
Cod unic de inregistrare |_|_|_|_|_|_|
II. Date privind transportatorul deseurilor periculoase
Societatea …………………………………………………….
Sediul ……….. nr. ……., cod postal ……., localitatea ……..
Persoana responsabila …………………………………………..
Telefon ……………… fax …………. e-mail ………………..
Licenta de transport marfuri periculoase nr. ………
Data la care expira licenta de transport marfuri periculoase ………..
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
Cod unic de inregistrare |_|_|_|_|_|_|
Nr. de inmatriculare mijloc de transport ………………………….
Delegat (nume, prenume, functie) …………………………………
III. Date privind destinatarul deseurilor periculoase
Societatea …………………………………………………….
Sediul ……… nr. …….., cod postal ………, localitatea …….
Persoana responsabila …………………………………………..
Telefon ………………. fax …………. e-mail ……………….
Cod unic de inregistrare |_|_|_|_|_|_|
IV. Date privind amplasamentul instalatiei de tratare/valorificare/eliminare
Denumirea ………………………………………………………
Sediul ……… nr. ……., cod postal ……., localitatea ………..
Persoana responsabila ……………………………………………
Telefon ……………….. fax…………. e-mail ………………..
Autorizatie de mediu nr. |_|_|_|_|_|
Data la care expira autorizatia de mediu |_|_|_|_|_|_|
V. Aprobare pentru:
A. (i) un singur transport |_|
(ii) mai multe transporturi |_|
Data la care expira aprobarea |_|_|_|_|_|_|
B. (i) colectare |_|
(ii) stocare temporara |_|
(iii) tratare |_|
(iv) valorificare |_|
(v) eliminare |_|
C. Operatia de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare
nr. ……. (conform anexelor nr. IA, II A si, respectiv, II B din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare)
VI. Numarul total de transporturi planificate:
VII. Cantitatea de deseuri planificata a fi transportata (in tone)
|_|_|_|_|_| t
VIII. Denumirea si compozitia chimica a deseurilor:
– Denumirea deseurilor (conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare)
|_|_|_|_|_|
– Codul deseurilor (conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002,
cu completarile ulterioare) |_|_|_|_|_|
– Continutul deseurilor in:
1. Arseniu |_|_|_|_|_| mg/l
2. Plumb |_|_|_|_|_| mg/l
3. Cadmiu |_|_|_|_|_| mg/l
4. Crom-Vl |_|_|_|_|_| mg/l
5. Cupru |_|_|_|_|_| mg/l
6. Nichel |_|_|_|_|_| mg/l
7. Mercur |_|_|_|_|_| mg/l
8. Seleniu |_|_|_|_|_| mg/l
9. Staniu |_|_|_|_|_| mg/l
10. Stibiu |_|_|_|_|_| mg/l
11. Taliu |_|_|_|_|_| mg/l
12. Telur |_|_|_|_|_| mg/l
13. Sulfuri |_|_|_|_|_| mg/l
14. Cloruri |_|_|_|_|_| mg/l
15. Fluoruri |_|_|_|_|_| mg/l
16. Bromuri |_|_|_|_|_| Greu %
17. Ioduri |_|_|_|_|_| Greu %
18. Nitriti |_|_|_|_|_| Greu %
19. Fenoli |_|_|_|_|_| mg/l
20. PCB/PCT |_|_|_|_|_| mg/l
21. Consum Chimic de Oxigen (CCO) |_|_|_|_|_| mg/l
22. Valoare pH |_|_|_|_|_| mg/l
23. Conductibilitate |_|_|_|_|_| S/cm
24. Materiale lipofile greu volatile |_|_|_|_|_| mg/l
25. Componenta extractibila a substantei de baza |_|_|_|_|_| Greu %
26. Materiale lipofile extractibile |_|_|_|_|_| Greu %
27. Pierderi la calcinare |_|_|_|_|_| Greu %
28. Componenta dizolvabila in apa |_|_|_|_|_| Greu %
29. Continut de apa |_|_|_|_|_| %
30. Rezistenta la forfecare |_|_|_|_|_| kN/m”
31. Deformare axiala |_|_|_|_|_| %
32. Rezistenta la presare uniaxiala |_|_|_|_|_| kN/m”
33. Punct de topire |_|_|_|_|_| °C
34. Punct de inflamabilitate |_|_|_|_|_| °C
35. Punct de condensare/domeniu de condens |_|_|_|_|_| °C
36. Putere calorica |_|_|_|_|_| kJ/k
37. Emisie de gaze prin reactii ulterioare |_|_|_|_|_|
a) in contact cu ambalajul |_|_|_|_|_|
b) in contact cu aerul |_|_|_|_|_|
c) in contact cu roca de sare |_|_|_|_|_|
d) la temperatura de °C …………… |_|_|_|_|_|
38. Mentionarea componentelor periculoase |_|_|_|_|_|
a) ale deseurilor |_|_|_|_|_|
b) ale produselor rezultate din |_|_|_|_|_|
valorificarea/eliminarea deseurilor
Alti parametri valoare dimensiune
39. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
40. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
41. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
42. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
43. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
44. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
45. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
46. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
47. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
48. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
49. Alte mentiuni |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
NOTA: La completarea pct. 38-49 se au in vedere prevederile art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
IX. Modalitati de transport |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
X. Tipuri de ambalare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
XI. Declaratia expeditorului/generatorului:
Declar pe propria raspundere ca datele si informatiile de mai sus sunt complete si corecte. Declar, de asemenea, ca imi asum obligatiile contractuale stabilite conform legii.
Nume Semnatura/Stampila Data
……………. …………………. ……………
XII. Acceptarea transportului de catre destinatar
Suntem de acord sa preluam deseurile declarate.
Asiguram ca deseurile vor fi tratate/valorificate/eliminate in instalatia noastra, conform legii.
Nume Semnatura/Stampila Data
……………. …………………. ……………
XIII. Autorizarea transportului deseurilor de catre agentia judeteana pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala are loc colectarea/ stocarea temporara/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor.
Agentia pentru Protectia Mediului (judetul) autorizeaza
Nume Semnatura/Stampila Data
……………. …………………. ……………
Conditii specifice |_| nu |_| da
Daca se impun conditii specifice, acestea se trec pe verso.
XIV. Autorizarea rutei de transport de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
Pentru transportul deseurilor periculoase trebuie utilizata urmatoarea ruta: ……………………….
Daca aceasta ruta nu poate fi utilizata din motive obiective, va fi utilizata urmatoarea ruta:
Nume Semnatura/Stampila Data
…………. ………………….. ……………
——————————————————————————————————————–

ANEXA 2
Formular de expeditie/transport deseuri periculoase
nr.*1) |_|_|_|_|_|
– model –
—————————————————————————————————————————-
Denumirea deseurilor periculoase*2) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod deseuri periculoase Deseuri periculoase < 1t/an Nr. formularului de aprobare
|_|_|_|_|_| |_| al transportului*)
Deseuri periculoase > 1t/an |_|_|_|_|_|
|_|
Nr. de inregistrare al expeditorului Nr. de inregistrare al transportatorului Nr. de inregistrare al destinatarului
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
In calitate de: In calitate de: In calitate de operator
Generator |_| Nume delegat: economic care realizeaza
Operator economic care Nr. de inmatriculare mijloc operatia de:
realizeaza operatia de: transport: Colectare |_|
Colectare |_| Stocare temporara |_|
Stocare temporara |_| Tratare |_|
Valorificare |_|
Eliminare |_|
Cantitatea predata in tone Cantitatea primita in tone Cantitatea receptionata in tone
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Cantitatea respinsa in tone
|_|_|_|_|_|
Data predarii (zi, luna, an) Data predarii (zi, luna, an) Data primirii (zi, luna, an)
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|
Denumirea societatii, sediul, Denumirea societatii, sediul, Denumirea societatii, sediul,
cod unic de identificare cod unic de identificare cod unic de identificare
|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|
Semnatura si stampila Semnatura si stampila Semnatura si stampila
(asigurare pentru o declaratie (asigurare pentru transport (asigurare pentru preluare
corecta) regulamentar) in vederea unei colectari sau ……………………….. ………………….. stocari temporare, valorificare/eliminare
conform prevederilor legale)
………………………..
————————————————————————————————————————
Tipul mijloacelor de transport:
Numar si tip de ambalaje utilizate pentru transportul deseurilor periculoase:
Observatii:
___________
*1) Numar inscris de catre agentia judeteana pentru protectia mediului.
*2) Conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.
*) Nu este necesara aprobare pentru cantitati < 1t/an.
ANEXA 3
Formular de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase
– model –
+——————————————————————————————+
|Serie si numar |
+——————–+———-+—————–+———+——————-+———-+
|Date de |Data |Caracteristici |Cantitate|Date privind |Observatii|
|identificare | |deseuri: | |punctul de | |
|transportator | | | |lucru*) unde | |
| | | | |se efectueaza | |
+——————–+———-+—————–+———+——————-+———-+
|Date de |Incarcare |Categorii |tone |INCARCAREA | |
|identificare delegat| |deseuri | |Date de | |
|si nr. inmatriculare| | | |identificare | |
|mijloc de transport | |cod | |expeditor | |
| | | | | | |
|Licenta de | |Descriere | |Autorizatie de | |
|transport marfuri | |Destinat: |mc |mediu nr. | |
|nepericuloase nr. | | | | | |
| | |colectarii |_| | |Data la care expira| |
|Data la care expira | |stocarii | |autorizatia de | |
|licenta de |Descarcare|temporare |_| | |mediu | |
|transport marfuri | |tratarii |_| | | | |
|nepericuloase | |valorificarii |_|| |Semnatura | |
| | |eliminarii |_| | |si stampila | |
|Semnatura | | | +——————-+ |
| | | | |Date privind | |
| | | | |punctul de lucru | |
| | | | |unde se | |
| | | | |efectueaza*) | |
| | | | | | |
| | | | |DESCARCAREA | |
| | | | |Date de | |
| | | | |identificare | |
| | | | |destinatar | |
| | | | | | |
| | | | |Autorizatie de | |
| | | | |mediu nr. | |
| | | | | | |
| | | | |Data la care expira| |
| | | | |autorizatia de | |
| | | | |mediu | |
| | | | | | |
| | | | |Semnatura | |
| | | | |si stampila | |
+——————–+———-+—————–+———+——————-+———-+
______________
*) Se va completa numai in cazul in care incarcarea/descarcarea are loc la un punct de lucru care nu reprezinta sediul social.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger