Ce presupune un management integrat deseuri?

Ce presupune un management integrat deseuri?

management integrat deseuri, Ce presupune un management integrat deseuri?

Autoritățile impun firmelor obligația de a aplica un program de management integrat deseuri sau cel puțin măsuri de colectare selectivă, pe fondul nevoii de a diminua efectele negative generate de gestionarea inadecvată a acestora. Important de știut despre aceste aspecte este faptul că ele trebuie adaptate în funcție de obiectul de activitate al companiei.

Se recomandă optarea pentru un suport specializat în vederea obținerii performanței de mediu. Prin urmare, una dintre căile prin care firmele pot accesa avantajele acestui management integrat deseuri constă în contactarea unui operator, cum este INDECO. 

Management integrat deseuri: ce presupune un astfel de sistem?

În prezent, consumul de resurse devine din ce în ce mai semnificativ, sporind volumul de deșeuri și emisii. În plus, în lipsa unui management integrat deseuri corespunzător, mediul înconjurător este afectat și mai mult, fiind:

 • Epuizate resurse neregenerabile;
 • Generate emisii în apă, aer și sol;
 • Utilizate intensiv resurse regenerabile.

Acest managementul integrat deseuri este o strategie în demersul dezvoltării durabile care se focusează pe conceptul de economie circulară. Prin urmare, orice resursă prelucrată de companii, care devine deșeu, poate fi modificată astfel încât să ajungă din nou materie primă în producția de bunuri și servicii.

Management integrat deseuri: ce etape implică?

În vederea atingerii obiectivelor de mediu, generatorii de deșeuri au responsabilitatea de a implementa un sistem de management integrat deseuri, menit să îndeplinească  toate etapele de gestionare:

1. Auditul situației actuale

Înțelegerea situației business-ului privind deșeurile generate are loc după o evaluare sistematică și obiectivă a performanței, a sistemului de management actual și a măsurilor de protecție a mediului ce pot fi luate ulterior în considerare. Ținând cont de datele obținute din această analiză, se vor planifica următoarele etape de gestionare din programul de management integrat deseuri:

2. Colectarea și sortarea de la zona de generare

management integrat deseuri, Ce presupune un management integrat deseuri?

Sursa: Freepik.com

În cadrul sistemului de management integrat deseuri, procesele de colectare și sortare presupun următoarele avantaje:

 • Eliminarea riscurilor de penalități prevăzute de cadrul legal actual privind colectarea diferențiată;
 • Sporirea calității mediului prin menținerea curățeniei;
 • Minimizarea și evitarea poluării mediului înconjurător;
 • Protecția faunei și florei;
 • Regenerarea resurselor și conservarea energiei;
 • Diminuarea volumului de deșeuri din gropile de gunoi;
 • Prevenirea efectelor contaminării  asupra sănătății umane, etc.

Persoanele juridice pot efectua colectarea fie cu ajutorul unui departament in-house, fie transferând responsabilitatea către o companie contractată, specializată în acest sens. 

Pentru deșeurile generate, firmele vor ține o evidență cronologică a tipurilor de deșeuri, pe care o vor transmite autorităților teritoriale de protecția mediului, aferentă fiecărui an de activitate. De asemenea, politica de mediu va mai include:

 • Realizarea unui plan de prevenire și reducere deșeuri, respectiv plan de poluări accidentale;
 • Etichetarea deșeurilor pe categorii și coduri;
 • Încheierea de contracte cu operatori autorizați în protecția mediului.

Legea impune persoanelor juridice obligația colectării selective a deșeurilor, care integrează activități precum separarea pe categorii de deșeuri, depozitarea în containere speciale și predarea lor către firmele de colectare autorizate. Fiecărei categorii de deșeuri i se va atribui o anumită culoare:

 • Albastru pentru hârtie și carton;
 • Galben pentru plastic și metal;
 • Verde pentru sticlă;
 • Maro pentru deșeuri biodegradabile;
 • Negru pentru deșeuri reziduale.

Pe lângă deșeurile nepericuloase, se ridică problematica deșeurilor periculoase, care prin natura și efectele lor, solicită măsuri și responsabilități care se focusează pe minimizarea și prevenirea contaminării mediului. Prin urmare, vor fi utilizate metode speciale de colectare.

3. Depozitarea temporară deșeurilor 

Toate tipurile de deșeuri vor fi depozitate în spații special amenajate, betonate, acoperite și închise, după caz, pentru a preveni acțiunea factorilor externi care ar putea produce schimbări la nivelul compoziției deșeurilor. Zonele vor putea fi tranzitate de operatorii specializați în servicii de protecție a mediului, însă accesul va fi restricționat persoanelor neautorizate (mai ales în cazul deșeurilor periculoase).

În ceea ce privește depozitarea deșeurilor, se recomandă inspectarea periodică a recipientelor cu deșeuri pentru a identifica din timp potențiale deteriorări (la nivelul recipientelor, etichetelor sau marcajelor, precum și sigiliilor).

4. Transportul deșeurilor

management integrat deseuri, Ce presupune un management integrat deseuri?

Sursa: Freepik.com

Reglementată de HG 1061/ 2008, activitatea de transport deșeuri ține cont de principiul proximității, adică generatorul va identifica operatorul autorizat și traseul de transport cel mai apropiat de locul de generare. Transportul se va efectua cu ajutorul camioanelor, autovidanjelor, semiremorcilor și autoutiliarelor.

Pentru deșeurile periculoase, transportul se realizează în funcție de cantitate, în baza următoarelor documente:

 • formular de încărcare-descărcare deșeuri periculoase (anexa 2) pentru o cantitate sub 1t/ an.
 • formular de aprobare transport  deseuri periculoase (anexa 1) și a formularului de încărcare-descărcare deșeuri periculoase (anexa 2) pentru o cantitate peste 1t/ an.

Pentru mai multe detalii legate de transportul deșeurilor periculoase, accesează acest link.

În situația deșeurilor nepericuloase, transportul are loc conform reglementărilor legale, mai precis prin completarea unui formular de incarcare-descarcare (anexa 3 art. 20). Un formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, în regim special, va fi întocmit pentru deșeurile nepericuloase ce vor fi eliminate.

5. Recepția deșeurilor

Deșeurile sunt descărcate pe amplasament, fiind ulterior colectate în butoaie (metal sau plastic), containere, IBC-uri, canistre, saci, cutii de carton/plastic/lemn paletizate. 

Recepționarea deșeurilor presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • verificarea documentelor însoțitoare ale deșeurilor;
 • cântărirea cantității de deșeuri; 
 • identificarea deseurilor; 
 • evaluarea vizuală; 
 • preluarea de probe reprezentative pentru fiecare transport de deșeuri și păstrarea în siguranță cel puțin 3 luni; 
 • analiza de control prin sondaj pentru a compara datele din formularele de transport deșeuri;
 • eliberarea unei copii din documentul de transport care dovedește predarea/recepția acestora; 
 • descarcarea vehicului în zona de depozitare indicată. 

Recepția deșeurilor are loc doar dacă sunt însoțite de documente, care relevă următoarele informații:

 • producătorul deșeului și responsabilul;
 • codul deșeului și alte specificații relevante;
 • buletin de analiză;
 • alte informații privind securitatea/ mediul sau informații solicitate de operatorul care va elimina deșeurilor.

După efectuarea recepției, are loc semnarea și ștampilarea formularelor de către destinatar. 

În ceea ce privește formularul de încărcare-descărcare a deșeurilor nepericuloase, el va fi înregistrat de  destinatar, într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină. 

Depozitarea temporară a deșeurilor

Depozitarea se va desfășura pe un amplasament din beton armat, unde autovehiculele de transport vor avea acces pentru a descărca deșeurile în interior. Astfel, traseul de manipulare este redus considerabil.

Depozitarea recipientelor din metal sau plastic implică dispunerea pe cel mult 3 rânduri suprapuse, în timp ce pentru celelalte tipuri de containere pe maxim 3 m înălțime. De asemenea, modul de iluminare va fi:

 • Atât natural, cu ferestre metalice fără geam, dotate cu plase de sârmă pentru a preveni pătrunderea păsărilor;
 • Atât artificial, prin sisteme speciale de iluminat. 

Acestea, sunt dotate cu elemente speciale de colectare în caz de scurgeri accidentale. În plus, spațiile de depozitare sunt amenajate astfel încât să asigure depozitarea separată a deșeurilor periculoase de cele nepericuloase, respectând prevederile legale care interzic amestecarea acestora. Prin urmare, depozitarea deșeurilor va ține cont de proprietățile fizico-chimice, compatibilități și de tipul de elemente de stingere dedicate fiecărei categorii de deșeuri, în caz de incendiu.

Vor fi excluse de la depozitare, următoarele categorii de deșeuri:

 • deseuri explozive;
 • deseuri radioactive sau care generează radiații ionizante;
 • deseuri corozive neambalate; 
 • deseuri oxidante neambalate; 
 • deseuri foarte inflamabile; 
 • deseuri medicale cu excepția medicamentelor expirate și a substanțelor de laborator.

7. Expedierea de pe amplasament a deșeurilor care nu pot fi tratate, valorificate sau eliminate în instalațiile companiei INDECO

Ținând cont de categorie, deșeurile sunt selectate pentru tratare, valorificare sau eliminare prin diverse metode, către societăți autorizate în acest sens. Expedierea deseurilor de la deținătorul temporar (expeditor), către operatorul economic care efectuează tratarea/valorificarea/eliminarea (destinatar), se face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1061/2008.

Ieșirea deșeurilor din amplasament presupune următoarele etape: 

 • Verificarea stării fizice a recipientelor, pentru efectuarea transportului deseurilor în condiții sigure;
 • Verificarea corespondenței documentelor însoțitoare cu deseurile ieșite din amplasament;
 • Completarea formularului specific fiecărui tip de deșeu (periculos/nepericulos), care însoțește transportul și este transmis către destinatarul deșeurilor;
 • Cântărirea autovehiculelor transportoare de deșeuri înainte și după încărcare, pentru a înregistra diferența în notele sau bonurile de cântar, respectiv în documentele administrative. 
 • Înregistrarea manuală și electronică a informațiilor privind greutatea/ data/ tipul de deșeu;
 • Încărcarea deșeurilor în autovehicule se face cu motostivuitorul sau cu alte echipamente specifice din dotare. 

8. Valorificare și/ sau eliminare finală

Prevederile legale surprind faptul că deșeurile care pot fi valorificate sunt cele care sunt curate și necontaminate cu alte substanțe. Valorificarea deșeurilor presupune:

 • atât folosirea obiectelor din materiale reciclate;
 • cât și exploatarea potențialului energetic, prin coincinerare, pentru a transforma deșeurile în combustibili alternativi solizi, lichizi sau gazoși.

Tratarea și eliminarea deșeurilor se efectuează cu precădere în cazul deșeurilor periculoase și a celor nereciclabile, care generează efecte negative asupra stării mediului și sănătății umane. Prin urmare, aceste procese se realizează doar pe amplasamentul unui operator autorizat, fapt pentru care serviciile externe de management integrat deseuri devin un real ajutor în acest demers.

Management integrat deseuri: la cine poți apela?

management integrat deseuri, Ce presupune un management integrat deseuri?

Volumul de deșeuri (periculoase și nepericuloase) crește de la an la an din cauza urbanizării accelerate, industrializării și a consumului excesiv de alimente, produse, materii prime, resurse. Din acest motiv, optarea pentru serviciile unei companii de management integrat deseuri devine imperativă. Așadar, contactarea unor specialiști cu experiență în gestionarea deșeurilor va permite îndeplinirea eficientă a prevederilor legale privind protecția mediului și valorificarea/ eliminarea concomitentă a deșeurilor, fără o investire în prealabil în echipamente și cursuri de specializare.

Prin urmare, un partener sustenabil este INDECO GRUP, care manifestă o dedicare constantă în domeniul protecției mediului, demonstrată de-a lungul anilor în programele de management integrat deseuri create pentru clienții săi. Echipamentele de ultimă generație și echipa de specialiști motivați sunt elementele care recomandă această companie atunci când vine vorba de îndeplinirea unor obiective, precum:

 • combaterea efectelor negative generate de deșeuri;
 • prevenirea rănilor, îmbolnăvirilor și decesului în cazul manipulării inadecvate a deșeurilor;
 • prevenirea cheltuielilor juridice sau asigurărilor apărute în cazul în care sănătatea angajaților este periclitată ș.a.

Comments are closed.

Youtube
Whatsapp
Fb messenger